หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย          :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ       :         Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                             ชื่อย่อ   :  วท.. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Information Technology)
                             ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
      ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
      หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น และจากการตระหนักถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงกำหนดให้มีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถบริหารจัดการรวมถึงประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1.3    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการจัดการและการนำความรู้
ไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
1.3.2  มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
1.3.3  สามารถประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถสื่อสารทำงานเป็นทีมได้
1.3.4    มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
1
นางสาวฟูไดละห์ ดือมอง

  วท..(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  วท.. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
2
นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

วท.. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
3
นางแพรวศรี เดิมราช

  วท.. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  วท.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
4
นายสุลัยมาน เภอโส๊ะ

วท.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5
นางสาวนันทนา รัตนชัย

วท.. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  
1.       นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.       นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.       นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4.       เจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.       ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
6.       ผู้ดูแลเว็บไซต์
7.       เจ้าหน้าที่สนับสนุน/ให้คำปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
9.       ผู้ประสานงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
10.   ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.   อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.   นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
 
14
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
82
หน่วยกิต
เฉพาะด้านบังคับ
 
66
หน่วยกิต
เฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
 
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
 หน่วยกิต

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต

บังคับเรียน
10
หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication

2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development

2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development

2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication

2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development


เลือก
 

จากรายวิชา ดังต่อไปนี้             
2
หน่วยกิต
2100103
หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words

2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English

2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development

2100109
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay

2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication

2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic


1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2100112
วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2(1-2-3)
2100113
สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach

2100114
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning


1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
2150101
สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization

2150102
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management

2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind


1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
หน่วยกิต
4100101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life

4100102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development

4100103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life


2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                  

14
หน่วยกิต
2105243
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)

English for Sciences

4112143
3(3-0-6)

Fundamentals of Information Technology

4112147
พื้นฐานทางฟิสิกส์
3(2-2-5)

Fundamentals of Physic

4112148
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

Mathematics for Information Technology

4112149
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

Statistics for Information Technology


2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
82
หน่วยกิต

     วิชาเฉพาะด้านบังคับ

66
หน่วยกิต

กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
15
หน่วยกิต
4112210
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)

Database Systems 

4112214
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)

Systems Analysis and Design

4112250
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ*
3(2-2-5)

Management Information Systems

4112252
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ*
3(2-2-5)

Business Information Systems

4112359
ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
3(3-0-6)

Social and Professional Issues


กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
24
หน่วยกิต
4112145
เทคโนโลยีเว็บ                       
3(2-2-5)

Web Technology

4112146
เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์*
2(1-2-3)

Technology Tools and Applications of Social Network

4112213
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)

Database Management System

4112253
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

Project Management in Information Technology

4112358
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

Information Technology Services

4112360
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3(2-2-5)

Information Systems Security and Risk Management

4112361
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)

Seminar in Information Technology

4112431
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)

Multimedia Technology

4112469
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-3-0)

Information Technology Project I

4112470
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
2(0-6-0)

Information Technology Project II
 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15
หน่วยกิต
4112212
การเขียนโปรแกรมอ็อบเจกต์
3(2-2-5)

Object Oriented Programming

เครื่องหมาย * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
4112354
การบรูณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)

Integrative Programming and Technologies

4112355
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

Human-Computer Interaction

4112427
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)

Software Engineering

4112432
การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
3(2-2-5)

Web Design and Development


กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
หน่วยกิต
4112106
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)

Fundamentals of Programming

4112144
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี                                                      
3(2-2-5)

Platform Technologies

4112251
เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)

Network Technology

4112356
การบริหารระบบและการบำรุงรักษา
3(2-2-5)

Systems Administration and Maintenance


     วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
4112211
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง       
3(2-2-5)

Advanced Computer Programming

4112320
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)

Artificial Intelligence

4112357
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)

Electronic Business

4112362
การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน*
3(2-2-5)

Office Technology Management

4112363
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์*
3(2-2-5)

Management of Strategic Information Technology

4112364
การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)

Information Retrieval

เครื่องหมาย * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
4112365
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)

Enterprise Resource Planning

4112366
เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

Economics of Information Technology

4112367
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

Information Technology Entrepreneurship

4112429
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
3(2-2-5)

Wireless Communication Technology

4112468
การจัดการคุณภาพสารสนเทศ*
3(2-2-5)

Information Quality Management

4112471
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

Special Topics in Information Technology

4112472
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

Special Topics in Information Technology Software

4112473
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ*  
3(2-2-5)

Special Topics in Information Technology Management


     วิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต

4112474
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)

Preparation for Professional Experience in Information Technology

4112475
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)

Professional Experience in Information Technology

4112476
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)

Preparation for Cooperative Education in Information Technology

4112477
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(560)

Cooperative Education in Information Technology


3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
การศึกษาของหลักสูตรนี้
เครื่องหมาย * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

แผนการศึกษา
ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
2105243
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
4112106
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
4112143
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4112147
พื้นฐานทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
4112148
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
รวม
20 หน่วยกิต

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต

4112144
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
3(2-2-5)
4112145
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
4112146
เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
2(1-2-3)
4112149
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4112210
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
รวม
20 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
4112213
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4112214
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
4112250
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
4112251
เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
4112212
การเขียนโปรแกรมอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
4112252
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
4112253
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
4112431
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
4112432
การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
3(2-2-5)
รวม
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
4112354
การบรูณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี                          
3(2-2-5)
4112355
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4112356
การบริหารระบบและการบำรุงรักษา
3(2-2-5)
4112358
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

เลือก(วิชาเฉพาะด้านเลือก)
3 หน่วยกิต
รวม
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะ
4112359
ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
3(3-0-6)
4112360
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3(2-2-5)
4112361
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
4112469
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-3-0)

เลือก(วิชาเฉพาะด้านเลือก)
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต
รวม
14 หน่วยกิต
ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะ
4112427
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4112470
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2(0-6-0)
4112474


4112476
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)


1(0-2-1)

เลือก(วิชาเฉพาะด้านเลือก)
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต
รวม
12 หรือ 13 หน่วยกิต

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะ
4112475


4112477
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)


6(560)
รวม
5 หรือ 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4112476) แทนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (4112474) ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 และเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4112477) แทนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (4112475) ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4


0 comments: