บุคลากรอาจารย์แพรวศรี เดิมราช
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คุณวุฒิการศึกษา :
     วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail: praewsree.d@yru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------

     
อาจารย์ฟูไดละห์ ดือมอง
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา :
     วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
     วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail: fudailah.d@yru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------


อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา :
     วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail: pimonpun.l@yru.ac.th
-------------------------------------------------


อาจารย์ซอและ เกปัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา :
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail: solaeh.k@yru.ac.th

-------------------------------------------------


อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา :
M.Sc. Information  Technology
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

e-mail: ekkapak.m@yru.ac.th

-------------------------------------------------


ผศ. ดร.ธนากร ปามุทา
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา :
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail: thanakorn.p@yru.ac.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น