Subscribe:

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ค่าย Computer Camp เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559


1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1.   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.   เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์แบบเปิด Google Applications
3.   โรงเรียนเดียวกัน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
2. การสมัคร
1.  วันที่ 15 ก.ค. – 10 ส.ค. 59 รับสมัครออนไลน์ที่   http://gg.gg/itcamp31
หมายเหตุ ขอเชิญเข้าร่วมไลน์กลุ่ม itcamp2016
โดยสามารถแอดไลน์เพื่อรับข้อมูลผ่าน QR Code นี้
หรือ  http://line.me/ti/g/mdYw88h8QD 

2.   วันที่ 13 ส.ค. 59 ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการที่  http://gg.gg/itcamp32
3.   วันที่ 14 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อทาง
     - เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ  http://web.yru.ac.th/science/web/ 
     - เว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://it.yru.ac.th/
     - กลุ่มไลน์  itcamp2016
4.   รับจำนวนไม่เกิน 80 คน ตามลำดับการยืนยันการสมัคร
5.   ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนคนละ 150 บาท ในวันที่ 16 ส.ค. 59
หมายเหตุ
1) ค่าลงทะเบียน จัดเป็นค่าอาหารหลัก 4 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ
2) สาขาวิชา สนับสนุนห้องปฏิบัติการ เอกสารและที่พัก
3. กำหนดการจัดค่าย

วันที่ 16 ส.ค. 59 จัดอบรมและติว ณ ห้อง 06-302 และห้อง 06-303
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/จ่ายค่าลงทะเบียน
   (อาคาร 6 ชั้น 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.15 น. รู้จัก Chrome book, Google Application
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การใช้งาน Google mail
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การใช้งาน Google Drive
14.15 – 15.15 น. การใช้งาน Google Form
15.15 – 16.30 น. การใช้งาน Google Document
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมนันทนาการ
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมติวและเตรียมตัวสอบ

วันที่ 17 ส.ค. 59 สอบแข่งขัน ประกาศผลและมอบรางวัล
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบแข่งขัน ชี้แจงกติกาการสอบ
08.30 – 09.30 น. สอบภาคทฤษฎี 50 คะแนน
   ณ ห้อง 06-302, 06-303
09.30 - 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง และย้ายสถานที่สอบไป
  ณ อาคาร 25 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
10.00 – 12.30 น. แข่งขันภาคปฏิบัติ 50 คะแนน
1.2.30 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00 น. ประกาศผลการสอบและรับรางวัล
4. การแต่งกาย
วันที่ 16 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดกีฬาโรงเรียน
วันที่ 17 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดนักเรียน
หมายเหตุ
-    กลางคืนวันที่ 16 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดลำลอง/ชุดนอน ควรเป็นกางเกง สวมใส่กระทัดรัด พร้อมใส่ออกกำลังกายตอนเช้าวันที่ 17 ส.ค. 59
-    เครื่องเขียน/ของใช้ส่วนตัวทุกอย่างให้นำมาเอง เช่น ปากกา สบู่ แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุงอาบน้ำ หมอนเล็ก ฯลฯ
-    ยารักษาโรค (ถ้ามีโรคประจำตัว) กรุณาเตรียมมาเอง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ดำเนินโครงการทราบล่วงหน้า

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5


อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยกำหนดเรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่น สู่สากล” เป็นหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้ส่งบทความวิจัยจำนวน 3 เรื่อง นำเสนอภาคบรรยายในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้อง 23-801 ชั้น 8 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านเนียงอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (อ.ฟูไดละห์ ดือมอง และคณะ) ระบบสํารองที่พักออนไลน์สําหรับบังกะโล บ้านไม้ริมทะเล (ตะโละสะมิแล)อําเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (อ.ฟูไดละห์ ดือมอง และคณะ) และ ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และคณะ) และ อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ได้คว้ารางวัล ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทภาคบรรยาย ในงานครั้งนี้ด้วยวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุสมาน ยะโก๊ะ


ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุสมาน ยะโก๊ะ นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติบัตรในการเข้าสอบแข่งขัน MOS (Olympic Thailand Competition 2016) โปรแกรม Power Point 2013 โดยได้คะแนน 580 คะแนน จากที่กำหนดไว้ 700 คะแนน โดยมีอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้ประสบการณ์ในการสอบแข่งขันระดับนานาชาติที่ใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมจัดค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมให้ความรู้และทำการสอบแข่งขันวัดความรู้ การใช้งาน Google Apps. จำนวน 56 คน เป็นพี่เลี้ยงจัดค่ายบริการวิชาการให้ความรู้และสอบแข่งขันให้เยาวชน จำนวน 35 คน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร และดูแลค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

จันทร์กระพ้อเกมส์ ครั้งที่ 7 ปี 2016

การแข็งขันประชันเชียร์ ในโครงการ จันทร์กระพ้อเกมส์ ปี 2016
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 5 วัน 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้คว้ารางวัญชนะเลิศมาครอง


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

                 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารนักศึกษา จัดโครการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้    ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาเปิดพิธีและคณาจารย์มาร่วมเปิดพิธี


                    โดยมีกิจกรรมการบรรยายโดย TengkuArifin Tengkucik ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ของชายแดนใต้ , (pidato) การกล่าวสุนทรพจน์และการขับร้องอนาชีดโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทีม IT Hilang Berganti)วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสอบโครงงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอบโครงงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอบโครงงานนักศึกษา เทอมการศึกษา 1/2558 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 แบ่งการสอบโครงงานเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกรรมการสอบในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้  
1. กลุ่มที่ 1 สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-301 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกรรมการสอบ ดังนี้
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
1. อ.ฟูไดละห์ ดือมอง
2. อ.อิมรอน แวมง
3. อ.จันทนา มีชัยชนะ
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
1. อ.อิมรอน แวมง
2. อ.แพรวศรี เดิมราช
3. อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

2. กลุ่มที่ 2 สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-302 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกรรมการสอบ ดังนี้
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
1. อ.อับดุลเลาะ บากา
2. อ.เอกภักดิ์ มีชัย
3. อ.นันทนา รัตนชัย
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
1. อ.อับดุลเลาะ บากา
2. อ.เอกภักดิ์ มีชัย

3. อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ