วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5


อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยกำหนดเรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่น สู่สากล” เป็นหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้ส่งบทความวิจัยจำนวน 3 เรื่อง นำเสนอภาคบรรยายในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้อง 23-801 ชั้น 8 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านเนียงอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (อ.ฟูไดละห์ ดือมอง และคณะ) ระบบสํารองที่พักออนไลน์สําหรับบังกะโล บ้านไม้ริมทะเล (ตะโละสะมิแล)อําเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (อ.ฟูไดละห์ ดือมอง และคณะ) และ ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และคณะ) และ อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ได้คว้ารางวัล ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทภาคบรรยาย ในงานครั้งนี้ด้วย0 comments:

แสดงความคิดเห็น