วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557วันนี้ (9มิ.ย.57) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดี และรองคณบดีทั้ง 4 คณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพล บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 4 คณะวิชา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพล บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การดำเนินการจัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2557 กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาการสัมมนา 6 วัน ในระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2557 โดยดำเนินการจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัย และที่ ห้องประชุมภูต้นน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้นักศึกษารู้จักวางแผนในการทำงาน และเกิดความสัมพันธภาพที่ดีของผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านกิจกรรมของผู้นำนักศึกษาอีกด้วย 

0 comments:

แสดงความคิดเห็น