วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้ เอกสารหลักฐานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้ เอกสารหลักฐานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น