วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงก
รณ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น