วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการ “บริการวิชาการและจิตอาสา ” ประจำปีการศึกษา 2557


โครงการ “บริการวิชาการและจิตอาสา” เป็นโครงการที่เป็นการจัดการสอนโปรแกรม Powtoonและอาสาจัดห้องสมุด คณะ โดยทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดกิจกรรมในวันที่ 25  มิถุนายน 2558 กำหนดจัดขึ้น ณ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ จังหวัดยะลา (บันนังสาเรง) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนโรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสนณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 28 คน   เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์  (บันนังสาเรง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในการเรียนรู้จริงต่อไป 
 

โดยมี อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุลัย มาน เภอโส๊ะ   ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง 


เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโปรแกรม POWTOON

                             บรรยากาศการสอนนำเสนอตัวเองในโปรแกรม POWTOONบรรยากาศการสอนนำเสนอตัวเองในโปรแกรม POWTOOนักศึกษาช่วยกันจัดห้องสมุด โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรน์


นักศึกษาช่วยกันจัดห้องสมุด โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรน์
ตัวอย่างวีดีโอนำเสนอตัวเองในโปรแกรม POWTOON


0 comments:

แสดงความคิดเห็น