วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสอบโครงงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอมการศึกษา 1/2558การสอบโครงงานนักศึกษา เทอมการศึกษา 1/2558 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 แบ่งการสอบโครงงานเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกรรมการสอบในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้  
1. กลุ่มที่ 1 สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-301 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกรรมการสอบ ดังนี้
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
1. อ.ฟูไดละห์ ดือมอง
2. อ.อิมรอน แวมง
3. อ.จันทนา มีชัยชนะ
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
1. อ.อิมรอน แวมง
2. อ.แพรวศรี เดิมราช
3. อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

2. กลุ่มที่ 2 สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-302 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกรรมการสอบ ดังนี้
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
1. อ.อับดุลเลาะ บากา
2. อ.เอกภักดิ์ มีชัย
3. อ.นันทนา รัตนชัย
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
1. อ.อับดุลเลาะ บากา
2. อ.เอกภักดิ์ มีชัย
3. อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ0 comments:

แสดงความคิดเห็น