วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการ SOUTH PUS


       
      นักศึกษาและคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOUTH PUS) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผลการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสื่อการการ์ตูนแอนิเมชั่นรณรงค์ลดโลกร้อน" โดยนายมะดารี ดุลสา และนางสาวลามานียะห์ สะตะมา นักศึกษาหลักสูตรเทคโลโลยีมัลิตมีเดีย และนางสาวสุวีนา ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลียีสารสนเทศ เป็นผู้วิจัย มีอาจารย์ฟูไดละห์ ดือมอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล "ดี" ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และได้รับรางวัล "ชมเชย" ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี3 comments:

Unknown กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีด้วยน่ะครับ

Unknown กล่าวว่า...

ได้แสดงผลงานสักที

038-IT กล่าวว่า...

นี่แหละสาขาเรา

แสดงความคิดเห็น