วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมการพูด "โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2557

โดยทางสถาบันพัฒนาบุคลกร Cap Vision ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิคที่พึงประสงค์ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาไทยในการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับการพูดเบื้องต้น. ดีอามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   ระหว่างวันที่ 27-29  พฤษภาคม  2558  ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการนี้0 comments:

แสดงความคิดเห็น